kangen Thailand English language
01
SEP
2013

มะเร็งกับความเป็นกรดในร่างกาย

อาหารที่มีปริมาณเอนไซม์สูง และ มีสภาพความเป็นกรด/ด่างที่สมดุล การรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์สูง และ มีค่าความเป็นกรด/ด่างที่สมดุล อาหารที่มีความเป็นกรดสูงเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาการของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้การที่ร่างกายมีสภาพความเป็นกรดจะเป็นสาเหตุของ โรคภัยต่างๆ ดูแก...